klavesove zkratky excel

Klávesové zkratky v kombinaci s klávesou CTRL

Klávesová zkratka Popis
CTRL+SHIFT+( Slouží k zobrazení všech skrytých řádků ve výběru.
CTRL+SHIFT+) Slouží k zobrazení všech skrytých sloupců ve výběru.
CTRL+SHIFT+& Slouží k přidání vnějšího ohraničení vybraných buněk.
CTRL+SHIFT_ Slouží k odebrání vnějšího ohraničení vybraných buněk.
CTRL+SHIFT+~ Slouží k použití obecného číselného formátu.
CTRL+SHIFT+$ Slouží k použití formátu měny se dvěma desetinnými místy (záporná čísla jsou uvedena v závorkách).
CTRL+SHIFT+% Slouží k použití formátu procent bez desetinných míst.
CTRL+SHIFT+^ Slouží k použití exponenciálního číselného formátu se dvěma desetinnými místy.
CTRL+SHIFT+# Slouží k použití formátu data se dnem, měsícem a rokem.
CTRL+SHIFT+@ Slouží k použití formátu času s hodinami a minutami a rozlišením údajů dop. a odp.
CTRL+SHIFT+! Slouží k použití číselného formátu se dvěma desetinnými místy, oddělovačem tisíců a znaménkem minus (-) u záporných hodnot.
CTRL+SHIFT+* Slouží k výběru aktuální oblasti kolem aktivní buňky (oblast dat obklopená prázdnými řádky a sloupci).V případě kontingenční tabulky je vybrána celá kontingenční tabulka.
CTRL+SHIFT+: Slouží k vložení aktuálního času.
CTRL+SHIFT+“ Slouží ke kopírování hodnoty z buňky nad aktivní buňkou do buňky nebo řádku vzorců.
CTRL+SHIFT++ (plus) Slouží k zobrazení dialogového okna Vložit pro vložení prázdných buněk.
CTRL+- (minus) Slouží k zobrazení dialogového okna Odstranit pro odstranění vybraných buněk.
CTRL+; Slouží k vložení aktuálního data.
CTRL+` Slouží k přepínání mezi zobrazením hodnot buněk a zobrazením vzorců na listu.
CTRL+‘ Slouží ke kopírování vzorce z buňky nad aktivní buňkou do buňky nebo řádku vzorců.
CTRL+1 Slouží k zobrazení dialogového okna Formát buněk.
CTRL+2 Slouží k použití nebo odebrání formátování tučným písmem.
CTRL+3 Slouží k použití nebo odebrání formátování kurzívou.
CTRL+4 Slouží k použití nebo odebrání formátu podtržení.
CTRL+5 Slouží k použití nebo odebrání formátu přeškrtnutí.
CTRL+6 Slouží k přepínání mezi skrytím objektů, zobrazením objektů a zobrazením zástupných symbolů pro objekty.
CTRL+8 Slouží k zobrazení nebo skrytí symbolů přehledu.
CTRL+9 Slouží ke skrytí vybraných řádků.
CTRL+0 Slouží ke skrytí vybraných sloupců.
CTRL+A Slouží k výběru celého listu.Pokud list obsahuje data, bude po stisknutí kombinace kláves CTRL+A vybrána aktuální oblast. Po druhém stisknutí kombinace kláves CTRL+A bude vybrána aktuální oblast a její souhrnné řádky. Po třetím stisknutí kombinace kláves CTRL+A bude vybrán celý list.

Pokud je kurzor umístěn vpravo od názvu funkce ve vzorci, bude zobrazeno dialogové oknoArgumenty funkce.

Jestliže je kurzor umístěn vpravo od názvu funkce ve vzorci, budou po stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+A vloženy názvy argumentů a závorky.

CTRL+B Slouží k použití nebo odebrání formátování tučným písmem.
CTRL+C Slouží ke kopírování vybraných buněk.Pokud stisknete kombinaci kláves CTRL+C dvakrát, bude zobrazena schránka.
CTRL+D Slouží ke kopírování obsahu a formátu horní buňky vybrané oblasti do buněk pod ní pomocí příkazu Vyplnit dolů.
CTRL+F Slouží k zobrazení dialogového okna Najít a nahradit, ve kterém bude vybrána karta Najít.Tuto kartu lze zobrazit také stisknutím kombinace kláves SHIFT+F5. Po stisknutí kombinace kláves SHIFT+F4 bude zopakována poslední akce Najít.

Po stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+F bude otevřeno dialogové okno Formát buněk, ve kterém bude vybrána karta Písmo.

CTRL+G Slouží k zobrazení dialogového okna Přejít na.Toto dialogové okno lze zobrazit také stisknutím klávesy F5.
CTRL+H Slouží k zobrazení dialogového okna Najít a nahradit, ve kterém bude vybrána karta Nahradit.
CTRL+I Slouží k použití nebo odebrání formátování kurzívou.
CTRL+K Slouží k zobrazení dialogového okna Vložit hypertextový odkaz pro nové hypertextové odkazy nebo okna Upravit hypertextový odkaz pro vybrané existující hypertextové odkazy.
CTRL+N Slouží k vytvoření nového prázdného sešitu.
CTRL+O Slouží k zobrazení dialogového okna Otevřít pro otevření nebo nalezení souboru.Po stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+O budou vybrány všechny buňky obsahující komentáře.
CTRL+P Slouží k zobrazení dialogového okna Tisk.Po stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+P bude otevřeno dialogového okna Formát buněk, ve kterém bude vybrána karta Písmo.
CTRL+R Slouží ke kopírování obsahu a formátu levé buňky vybrané oblasti do buněk vpravo od ní pomocí příkazu Vyplnit vpravo.
CTRL+S Slouží k uložení aktivního souboru s jeho aktuálním názvem, umístěním a formátem souboru.
CTRL+T Slouží k zobrazení dialogového okna Vytvořit tabulku.
CTRL+U Slouží k použití nebo odebrání formátu podtržení.Pomocí kombinace kláves CTRL+SHIFT+U lze přepínat mezi rozbalením a sbalením řádku vzorců.
CTRL+V Slouží k vložení obsahu schránky na pozici kurzoru a nahrazení výběru. K dispozici je pouze po vyjmutí nebo zkopírování objektu, textu nebo obsahu buňky.CTRL+ALT+V zobrazí dialogové okno Vložit jinak. Dostupné pouze po vyjmutí nebo zkopírování objektu, textu nebo obsahu buněk na listu nebo v jiném programu.
CTRL+W Slouží k zavření okna vybraného sešitu.
CTRL+X Slouží k vyjmutí vybraných buněk.
CTRL+Y Slouží k opakování posledního příkazu nebo akce (pokud je to možné).
CTRL+Z Slouží k vrácení posledního příkazu zpět nebo odstranění naposledy zadané položky pomocí příkazu Zpět.Kombinace kláves CTRL+SHIFT+Z slouží k vrácení nebo obnovení naposledy provedené automatické opravy pomocí příkazů Zpět nebo Znovu v případě, že jsou zobrazeny inteligentní značky automatických oprav.

Funkční klávesy

Klávesa Popis
F1 Slouží k zobrazení podokna úloh Nápověda k aplikaci Microsoft Office Excel.Kombinace kláves CTRL+F1 slouží k zobrazení nebo skrytí pásu karet, což je součást rozhraní Fluent systému Microsoft Office.

Kombinace kláves ALT+F1 slouží k vytvoření grafu na základě dat v aktuální oblasti.

Kombinace kláves ALT+SHIFT+F1 slouží k vložení nového listu.

F2 Slouží k úpravě aktivní buňky a umístění kurzoru na konec obsahu buňky. Slouží také k přesunutí kurzoru do řádku vzorců, pokud jsou vypnuty úpravy v buňce.Kombinace kláves SHIFT+F2 slouží k přidání nebo úpravě komentáře buňky.

Po stisknutí kombinace kláves CTRL+F2 bude zobrazeno okno Náhled.

F3 Slouží k zobrazení dialogového okna Vložit název.Kombinace kláves SHIFT+F3 slouží k zobrazení dialogového okna Vložit funkci.
F4 Slouží k opakování posledního příkazu nebo akce (pokud je to možné).Kombinace kláves CTRL+F4 slouží k zavření okna vybraného sešitu.
F5 Slouží k zobrazení dialogového okna Přejít na.Kombinace kláves CTRL+F5 slouží k obnovení velikosti okna vybraného sešitu.
F6 Slouží k přepínání mezi listem, pásem karet, podoknem úloh a ovládacími prvky lupy. V rozděleném listu (okno lze rozdělit pomocí příkazu Rozdělit okno, ke kterému získáte přístup tak, že klepnete na nabídku Zobrazit, přejdete na příkaz Spravovat toto okno a potom příkaz Ukotvit příčky) slouží klávesa F6 k přepínání mezi podoknem úloh, oblastí pásu karet a podokny rozděleného listu.Kombinace kláves SHIFT+F6 slouží k přepínání mezi listem, ovládacími prvky lupy, podoknem úloh a pásem karet.

Kombinace kláves CTRL+F6 slouží přepnutí do dalšího okna sešitu v případě, že je otevřeno více oken sešitu.

F7 Slouží k zobrazení dialogového okna Pravopis pro kontrolu pravopisu v aktivním listu nebo ve vybrané oblasti.Kombinace kláves CTRL+F7 slouží k provedení příkazu Přesunout u okna sešitu v případě, že není okno maximalizováno. K přesunutí okna použijte klávesy se šipkami a po dokončení přesunutí stiskněte klávesu ENTER. Klávesou ESC akci zrušíte.
F8 Slouží k zapnutí nebo vypnutí rozšířeného režimu. V rozšířeném režimu je na stavovém řádku zobrazen text Rozšířený výběr a výběr lze rozšířit pomocí kláves se šipkami.Kombinace kláves SHIFT+F8 umožňuje přidat pomocí kláves se šipkami nesousedící buňku nebo oblast k výběru buněk.

Kombinace kláves CTRL+F8 slouží k provedení příkazu Velikost (v řídicí nabídce okna sešitu), pokud není okno sešitu maximalizováno.

Kombinace kláves ALT+F8 slouží k zobrazení dialogového okna Makro pro vytvoření, spuštění, úpravu nebo odstranění makra.

F9 Slouží k přepočtu všech listů ve všech otevřených sešitech.Kombinace kláves SHIFT+F9 slouží k přepočtu aktivního listu.

Kombinace kláves CTRL+ALT+F9 slouží k přepočtu všech listů ve všech otevřených sešitech bez ohledu na to, zda v nich byly od posledního přepočtu provedeny změny.

Kombinace kláves CTRL+ALT+SHIFT+F9 slouží k opakované kontrole závislých vzorců a následnému přepočtu všech buněk ve všech otevřených sešitech (včetně buněk, u kterých není nutné přepočet provést).

Kombinace kláves CTRL+F9 slouží k minimalizaci okna sešitu na ikonu.

F10 Slouží k zapnutí nebo vypnutí zobrazování tipů ke klávesovým zkratkám.Kombinace kláves SHIFT+F10 slouží k zobrazení místní nabídky pro vybranou položku.

Kombinace kláves ALT+SHIFT+F10 slouží k zobrazení nabídky nebo zprávy inteligentní značky. Je-li zobrazeno více inteligentních značek, přejdete po stisknutí této kombinace kláves k další značce a zobrazíte její nabídku nebo zprávu.

Kombinace kláves CTRL+F10 slouží k maximalizaci nebo obnovení vybraného okna sešitu.

F11 Slouží k vytvoření grafu na základě dat v aktuální oblasti.Kombinace kláves SHIFT+F11 slouží k vložení nového listu.

Kombinace kláves ALT+F11 slouží k otevření editoru jazyka Microsoft Visual Basic, ve kterém lze vytvořit makro pomocí jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

F12 Slouží k zobrazení dialogového okna Uložit jako.

Další užitečné klávesové zkratky

Klávesa Popis
Klávesy se šipkami Slouží k přesunutí na listu o jednu buňku nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.Kombinace kláves CTRL+ŠIPKA slouží k přesunutí k okraji aktuální Oblast dat na listu.

Kombinace kláves SHIFT+ŠIPKA slouží k rozšíření výběru buněk o jednu buňku.

Kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA slouží k rozšíření výběru buněk k poslední neprázdné buňce ve stejném sloupci či řádku, ve kterém se nachází aktivní buňka. Pokud je další buňka prázdná, slouží k rozšíření výběru k další neprázdné buňce.

Klávesy ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO slouží k výběru karty vlevo nebo vpravo (pokud je vybrán pás karet). Je-li otevřena nebo vybrána podnabídka, slouží tyto klávesy se šipkami k přechodu mezi hlavní nabídkou a podnabídkou. Jestliže je vybrána karta, slouží tyto klávesy k navigaci mezi tlačítky karty.

Klávesy ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU slouží k výběru dalšího nebo předchozího příkazu (pokud je otevřena nabídka nebo podnabídka). Jestliže je vybrána karta, slouží tyto klávesy k navigaci ve skupině karty směrem nahoru nebo dolů.

V dialogovém okně slouží klávesy se šipkami k pohybu mezi položkami otevřeného rozevíracího seznamu nebo mezi možnostmi ve skupině možností.

Klávesa ŠIPKA DOLŮ nebo kombinace kláves ALT+ŠIPKA NAHORU slouží k otevření vybraného rozevíracího seznamu.

BACKSPACE Slouží k odstranění jednoho znaku vlevo v řádku vzorců.Slouží také k vymazání obsahu aktivní buňky.

V režimu úprav buňky slouží k odstranění znaku vlevo od kurzoru.

DELETE Slouží k vymazání obsahu buňky (dat a vzorců) z vybraných buněk, aniž by došlo k ovlivnění formátů buněk či komentářů.V režimu úprav buňky slouží k odstranění znaku vpravo od kurzoru.
END Slouží k přesunutí do buňky v pravém dolním rohu okna v případě, že je stisknuta klávesa SCROLL LOCK.Slouží také k výběru posledního příkazu nabídky v případě, že je zobrazena nabídka či podnabídka.

Kombinace kláves CTRL+END slouží k přesunutí na poslední buňku na listu (buňka v nejspodnějším používaném řádku a zcela pravém používaném sloupci). Pokud je kurzor v řádku vzorců, slouží kombinace kláves CTRL+END k přesunutí kurzoru na konec textu.

Kombinace kláves CTRL+SHIFT+END slouží k rozšíření výběru buněk k poslední buňce na listu (pravý dolní roh). Pokud je kurzor v řádku vzorců, slouží kombinace kláves CTRL+SHIFT+END k výběru celého textu v řádku vzorců od pozice kurzoru do konce řádku. Na výšku řádku vzorců nemá tato akce vliv.

ENTER Slouží k dokončení zadání údajů do buňky z buňky nebo řádku vzorců a k výběru buňky pod ní (ve výchozím nastavení).V datovém formuláři slouží k přesunutí k prvnímu poli dalšího záznamu.

Slouží k otevření vybrané nabídky (stisknutím klávesy F10 se aktivuje panel nabídek) nebo provedení akce vybraného příkazu.

V dialogovém okně slouží k provedení akce výchozího příkazového tlačítka (tlačítko s tučným obrysem, často tlačítko OK).

Kombinace kláves ALT+ENTER slouží k zahájení nového řádku ve stejné buňce.

Kombinace kláves CTRL+ENTER slouží k vyplnění vybrané oblasti buněk aktuálním zadáním.

Kombinace kláves SHIFT+ENTER slouží k dokončení zadání údajů do buňky a k výběru buňky nad ní.

ESC Slouží ke zrušení zadání údajů do buňky nebo řádku vzorců.Slouží k zavření otevřené nabídky či podnabídky, dialogového okna nebo okna se zprávou.

Slouží k zavření režimu celé obrazovky, je-li tento režim použit, a obnoví normální režim obrazovky, ve kterém je zobrazen pás karet a stavový řádek.

HOME Slouží k přesunutí na začátek řádku na listu.Slouží k přesunutí do buňky v levém horním rohu okna v případě, že je stisknuta klávesa SCROLL LOCK.

Slouží k výběru prvního příkazu nabídky v případě, že je zobrazena nabídka či podnabídka.

Kombinace kláves CTRL+HOME slouží k přesunutí na začátek listu.

Kombinace kláves CTRL+SHIFT+HOME slouží k rozšíření výběru buněk na začátek listu.

PAGE DOWN Slouží k přesunutí na listu o jednu obrazovku dolů.Kombinace kláves ALT+PAGE DOWN slouží k přesunutí na listu o jednu obrazovku vpravo.

Kombinace kláves CTRL+PAGE DOWN slouží k přesunutí na další list v sešitu.

Kombinace kláves CTRL+SHIFT+PAGE DOWN slouží k výběru aktuálního a dalšího listu v sešitu.

PAGE UP Slouží k přesunutí na listu o jednu obrazovku nahoru.Kombinace kláves ALT+PAGE UP slouží k přesunutí na listu o jednu obrazovku vlevo.

Kombinace kláves CTRL+PAGE UP slouží k přesunutí na předchozí list v sešitu.

Kombinace kláves CTRL+SHIFT+PAGE UP slouží k výběru aktuálního a předchozího listu v sešitu.

MEZERNÍK V dialogovém okně slouží k provedení akce vybraného tlačítka nebo zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí políčka.Kombinace kláves CTRL+MEZERNÍK slouží k výběru celého sloupce na listu.

Kombinace kláves SHIFT+MEZERNÍK slouží k výběru celého řádku na listu.

Kombinace kláves CTRL+SHIFT+MEZERNÍK slouží k výběru celého listu.

  • Pokud list obsahuje data, bude po stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+MEZERNÍK vybrána aktuální oblast. Po druhém stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+MEZERNÍK bude vybrána aktuální oblast a její souhrnné řádky. Po třetím stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+MEZERNÍK bude vybrán celý list.
  • Pokud je vybrán objekt, budou po stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+MEZERNÍK vybrány všechny objekty na listu.

Kombinace kláves ALT+MEZERNÍK slouží k zobrazení řídicí nabídky okna aplikace Microsoft Office Excel.

TABULÁTOR Slouží k přesunutí na listu o jednu buňku vpravo.U zamknutého listu slouží k přesouvání mezi odemknutými buňkami.

V dialogovém okně slouží k přesunutí k další možnosti nebo skupině možností.

Kombinace kláves SHIFT+TAB slouží k přesunutí k předchozí buňce listu nebo předchozí možnosti dialogového okna.

Kombinace kláves CTRL+TAB slouží k přesunutí na další kartu dialogového okna.

Kombinace kláves CTRL+SHIFT+TAB slouží k přesunutí na předchozí kartu dialogového okna.

Zdroj: www.microsoft.com